Hiện tại, khu vực xã Phú Hữu, Đại Phước, Vĩnh Thanh, Phú Đông (huyện Nhơn…