Phòng HC – NS đóng góp vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ sales cũng như vai trò soạn chính sách thi đua khen thưởng cho các phòng ban