Phòng kinh doanh đóng góp vai trò quan trọng trong việc đưa ra những chiến lược, mục tiêu làm việc cho đội ngũ sales