Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương: thông về thị trường nhà đất Bình Dương, những quy định về tách lô…